Jdi na obsah Jdi na menu

  

Řád školy ZŠ a MŠ Lipovec + pravidla hodnocení žáků

soubor je nutné nejdříve uložit v pc a poté otevřít. Poslední úprava 30.8.2011

ŠKOLNÍ ŘÁD + PRAVIDLA HODNOCENÍ


 

 

Základní škola a Mateřská škola Lipovec, okres Blansko, příspěvková organizace, 679 15 Lipovec 167

________________________________________________

Vlastní hodnocení školy

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Toto vlastní hodnocení školy je vydáno v souladu s § 8 a § 9 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

II. STANOVENÍ OBECNÉ STRUKTURY VLASTNÍHO HODNOCENÍ

Vlastní hodnocení školy bude zaměřeno na následující oblasti:

  • plnění cílů, které má škola stanoveny v koncepci dalšího rozvoje školy
  • posouzení, jakým způsobem škola plní výše uvedené cíle
  • oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň výchovně vzdělávacího procesu zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou:

  • podmínky k výchově a vzdělávání
  • průběh výchovy a vzdělávání
  • podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na výchovu a vzdělávání
  • výsledky výchovy a vzdělávání žáků
  • řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
  • úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám výchovy a vzdělávání a vzhledem k ekonomickým zdrojům

III. KONKRÉTNÍ STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ VČETNĚ VYMEZENÍ NÁSTROJŮ, TERMÍNŮ A ODPOVĚDNOSTI 

 

 

IV. STANOVENÍ HODNOTÍCÍHO OBDOBÍ

Období, na které se bude vlastní hodnocení vztahovat je vždy daný školní rok

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Oblast sebehodnocení Nástroje Termín Odpovídá
Mater.podmínky školy Prohlídka školy,posou.učeben - zpráva o výsledku 06/2007 ŘŠ
Person.podmínky školy Posouzení kvalif. a prof. kompetencí ped.pracovníků 06/2007 ŘŠ,ZŘŠ,Sekret.
Průběh výchovy a vzděl. Sebehodn.dotazníky učitelů,rozhovor uč. s vedením školy-zpráva o výsledku 06/2007 ŘŠ
Podpora školy žákům Rozhovory TU s žáky průbě. TU
Podpora školy žákům Rozhovory žáků s vých.poradcem průbě. VP
Spolup. s rodiči Tř.schůzky,rozhovory s rodiči-zpráva o výsl. Ped.rady TU,vyučující
Výsledky výchovy a vzděl. žáků Cirsiády-čj,m,aj,IVT-zpráva o výsl., Cermat 9.ročník

05/2007

02/2007

ŘŠ,ZŘŠ
Řízení školy Ped.rady-náměty,připomínky,kritiky Ped.rady ŘŠ
Kvalita DVPP Ped.rady-info,doporučení Ped.rady ŘŠ
Úroveň výsledků práce školy Hodnocení na základě výr.zprávy 09/2007 ŘŠ

Tento pokyn byl projednán na pedagogické radě dne 1.9.2006.

Lipovec 1.9.2006                  

       Mgr.Jaroslava Školařová,ředitelka školy