Jdi na obsah Jdi na menu

(226)Volby do Školské rady

2. 11. 2013

POZVÁNKA    K   VOLBÁM   ZÁSTUPCŮ  ZÁKON. ZÁSTUPCŮ   ŽÁKŮ  DO  ŠKOLSKÉ  RADY

 

   Vážení rodiče,

jak si mnozí z Vás jistě pamatují, proběhla v roce 2010 na naší škole volba zástupců rodičů do Školské rady -  zvolili jste tehdy  p. A. Formánkovou ze Studnic,  p. J. Nešpůrka z Rozstání       a ing. A. Zouhara z Lipovce. Jelikož jejich volební období  letos skončilo, chtěli bychom jim touto cestou mnohokrát poděkovat za velmi dobrou, pečlivou a zodpovědnou  práci. Zvláště pak chceme pochválit a ocenit práci paní Alexandry Formánkové, která jako  předsedkyně  Školské  rady se školou výborně spolupracovala a perfektně řídila činnost celé Školské rady a jejích členů. Přestože jsme byli s prací rady v tomto složení  velmi spokojeni, zákon neumožňuje, aby členové automaticky pokračovali v práci dál.  Musí tedy proběhnout podle zákona nové volby.

V současné době je proto třeba opět zvolit  členy této rady, kteří budou pracovat v příštích třech letech – zástupci z řad učitelů zůstávají stejní a zástupci za  zřizovatele byli určeni na zasedání  zastupitelstva obce Lipovec. Zbývá tedy určit  zástupce rodičů.

 

   Proto Vás, rodiče žáků naší školy, žádám o zvolení svých zástupců do Školské rady.

l  Vlastní volba proběhne během třídních schůzek v pondělí  11. 11. 2013 v době od 15 do 17.30 hodin v sekretariátě ZŠ Lipovec.

 

l  Kandidátní listinu (volební lístek) Vám předají děti, dále bude také zveřejněna od pátku 1. 11. 2013  na internetových stránkách školy a ve sborovně školy.

 

l  Volit  zástupce  zákon. zástupců žáků  mohou pouze zákon.zástupci žáků.Volby budou probíhat tajným  hlasováním. Za každého žáka volí jeho zákon. zástupci  jedním  hlasovacím lístkem,každá  dvojice  zákon. zástupců  žáků  má  pouze  jeden  hlas. Jestliže dojde  ke  ztrátě  Vašeho volebního lístku, bude Vám ve škole u voleb vydán jiný.

 

l  Po  prezentaci  a případném doložení oprávněnosti volit vhodí volič upravený volební lístek do volební  urny  umístěné v sekretariátě v přízemí budovy ZŠ Lipovec. Volební lístek se upravuje tak, že volič na něm zakroužkuje maximálně tři  kandidáty – musí být  zakroužkovaný  některý z  kandidátů  z  obce  Lipovec  i  některý z kandidátů z okolních obcí. Volební lístek, na kterém není zakroužkován žádný kandidát  nebo jsou zakroužkováni více než tři kandidáti, je neplatný.

 

l  Na  základě  výsledků  hlasování  ředitelka  školy  stanoví  pořadí  kandidátů  ve  volbách,  a to sestupně podle počtu získaných hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Takto sestavené  pořadí  zanese  ředitelka  školy do výsledkové listiny. Členem Školské rady se stávají kandidáti  uvedení  na  prvních třech místech výsledkové listiny. Kandidáti, kteří se nestali členy rady, se stávají náhradníky. Výsledky voleb se zveřejní  způsobem stejným jako vyhlášení voleb.

 

l  V případě, že ve volbách není zvolen žádný člen Školské rady nebo není zvolen dostatečný počet členů Školské rady, uspořádá ředitelka školy k doplnění volných míst bez zbytečného odkladu nové volby.

 

l  Nezvolí -li  zákon. zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů Školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy ředitelka školy v souladu s ustanovením §167 odst.5 školského zákona.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  ZDE  PROSÍM  ODSTŘIHNĚTE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                                                         Kandidátní  listina  

       Zástupci zákonných zástupců z Lipovce

1.Petra  Zouharová, Lipovec 228, tiskařka

2.Jana  Musilová, Lipovec 292 , účetní

3.Iveta  Voráčová, Lipovec 121, SMK  Skalní Mlýn

4.Zdeněk Doležel, Lipovec 40, technik

     

       Zástupci zákonných zástupců z okolních obcí

1.Alexandra Formánková, Studnice 195, účetní

2.Michaela Bejčková, Kulířov 128, prodavačka

3.Josef  Beneš, Holštejn 1, OSVČ