Jdi na obsah Jdi na menu

Prohlášení o přístupnosti stránek

Prohlášení o přístupnosti

Zá­klad­ní ško­la a Ma­teř­ská ško­la Lipovec, okres Blansko, pří­spěv­ko­vá or­ga­ni­za­ce se za­va­zu­je k zpří­stup­ně­ní svých in­ter­ne­to­vých strá­nek v sou­la­du se zá­ko­nem č. 99/2019 Sb., o pří­stup­nos­ti in­ter­neto­vých strá­nek a mo­bil­ních apli­ka­cí a o změ­ně zá­ko­na č. 365/2000 Sb., o in­for­mač­ních sys­té­mech ve­řej­né sprá­vy a o změ­ně ně­kte­rých dal­ších zá­ko­nů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, kte­ré pro­vá­dě­jí směr­ni­ci Ev­rop­ské­ho par­la­men­tu a Ra­dy (EU) 2016/2102.

 

To­to pro­hlá­še­ní o pří­stup­nos­ti se vzta­hu­je na in­ter­ne­to­vé strán­ky or­ga­ni­za­ce na ad­rese www.zslipovec.​cz.

Stav souladu

Ty­to in­ter­ne­to­vé strán­ky jsou čás­teč­ně v sou­la­du se zá­ko­nem č. 99/2019 Sb., o pří­stup­nos­ti in­ter­ne­to­vých strá­nek a mo­bil­ních apli­ka­cí a o změ­ně zá­ko­na č. 365/2000 Sb., o in­for­mač­ních sys­té­mech ve­řej­né sprá­vy a o změ­ně ně­kte­rých dal­ších zá­ko­nů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů.

Web splňuje po­vin­nost na úrov­ni A dle har­mo­ni­zo­va­né nor­my EN 301 549 V2. 1.2. Me­zi      ně­kte­ré chy­bě­jí­cí po­ža­dav­ky na úro­veň AA pak pat­ří:

  • formáty některých vložených dokumentů mohou obsahovat nevhodné typografické prvky.
  • barevný kontrast některých textů může být nedostačující

Přístupnost obsahu

Vložené dokumenty

Veš­ke­ré vlo­že­né do­ku­men­ty jsou v po­do­bě obec­ně roz­ší­ře­ných tex­to­vých for­má­tů, kte­ré lze otevřít vol­ně do­stup­ný­mi pro­gra­my. Kon­krét­ně se jed­ná o ty­to for­má­ty:

Vypracování prohlášení o přístupnosti

To­to pro­hlá­še­ní by­lo vy­pra­co­vá­no dne 14. 9. 2020 na zá­kla­dě vlast­ní­ho po­sou­ze­ní vlast­ní­kem webo­vé pre­zen­ta­ce (v sou­la­du s čl. 3. odt. 1 pro­vá­dě­cí­ho roz­hod­nu­tí Ko­mi­se EU 2018/1523).

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vlast­ník webu si kla­de za cíl zpřístup­nit webo­vou pre­zen­ta­ci všem je­jím uži­va­te­lům v sou­la­du se zá­klad­ní­mi prin­ci­py pří­stup­nos­ti. V pří­pa­dě po­tře­by lze vy­u­žít kon­takt:

Zá­klad­ní ško­la a Ma­teř­ská ško­la Lipovec, okres Blansko, pří­spěv­ko­vá or­ga­ni­za­ce

Lipovec 167, PSČ 679 15

email: zslipovec@email.cz

Postupy pro prosazování práva

Po­kud uži­va­tel na­bu­de dojmu, že webo­vá strán­ka or­ga­ni­za­ce ne­po­sky­tu­je in­for­ma­ce v sou­la­du s vý­še uve­de­ný­mi pra­vi­dly a vy­čer­pal všech­ny mož­nos­ti ko­mu­ni­ka­ce se zá­stup­ci or­ga­ni­za­ce či pro­vo­zo­va­te­lem webu, mů­že sku­teč­nost ozná­mit pří­sluš­né­mu or­gá­nu pro pro­sa­zo­vá­ní prá­va.

Mi­nis­ter­stvo vni­t­ra, od­bor eGo­ver­n­men­tu

ná­měs­tí Hr­di­nů 1634/3

140 21 Pra­ha 4

e-mail: pristupnost@​mvcr.​cz