Jdi na obsah Jdi na menu

Školní družina

O školní družině

 

Milí rodiče,

 

školní družina slouží k výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování.

 

Hlavní cíle školní družiny jsou: rozvoj dětí, učení, poznávání, osvojování si základů a hodnot, získávání samostatnosti a schopnosti projevovat se jako svobodná osobnost. V neposlední řadě nám jde o to, aby se děti ve školní družině cítily dobře, a aby byly spokojené.

 

Při plánování zájmových činností vycházíme ze ŠVP školní družiny. Spolupracujeme s třídními učiteli dětí. Současně je naší snahou děti nepřetěžovat a umožnit jim odpočinek po vyučování. Respektujeme individuální zvláštnosti, věk a potřeby dětí. Vedeme je ke smysluplnému využívání volného času. Důraz klademe na spontánní činnost.

 

Máme dvě nová, moderně vybavená oddělení s celkovou kapacitou 55 dětí:

  • I. oddělení: vychovatelka Lucie Pernicová (tel. 739 442 682)   1., 3. a 5. ročník

  • II. oddělení: vychovatelka Bc. Lucie Pernicová (tel. 732 359 963) 2. a 4. ročník

 

Do školní družiny jsou přijímáni přednostně žáci 1. a 2. ročníku, dojíždějící do školy z okolních obcí, a dále pak pracují-li oba dva rodiče nebo jejich zákonní zástupci. O přijetí či vyloučení žáků rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.Provoz školní družiny:

Ranní školní družina v době od 6:30 do 7:40.


Odpolední školní družina v době I. oddělení

PO 11:30 - 16:00

ÚT 11:30 - 16:00

ST 11:30 - 16:00

ČT 11:30 - 16:00

PÁ 11:30 - 15:40

 

Odpolední školní družina v době II. oddělení

PO 12:25 - 16:45

ÚT 12:25 - 16:00

ST 11:30 - 16:45

ČT 11:30 - 16:00

PÁ 11:30 - 16:00

 

Ranní družina:

Po – PÁ         6:30 – 7:40 obě oddělení

Všichni žáci, kteří přijdou do školy dříve než 7:40, čekají na přesun do třídy ve školní družině a to bez ohledu, jestli je žák přihlášen či nikoli!

Do třídy odchází všichni až 7:40, dříve to nebude možné.

 

Vyzvedávání dětí ze školní družiny:

Děti je možné vyzvedávat po obědě do 13:30 nebo po 15:00. V zájmu plynulého průběhu činností ve ŠD vás velmi žádáme o dodržení těchto časů, jelikož v době od 13:30 do 15:00 v družině probíhají aktivity dle tematického plánu ŠVP, skupinové činnosti, besedy atd., nebo jsme s dětmi venku, a to i mimo areál školy. Z důvodu trávení času venku prosíme o uložení náhradního oblečení a vhodné obuvi v šatně.

Pro vyzvedávání dítěte ze školní družiny slouží videotelefon umístěný u vchodu pro I. stupeň. Rodič, nebo osoba vyzvedávající dítě ze školní družiny zazvoní na příslušné oddělení, následně je ztotožněn vychovatelkou a vychovatelka posílá dítě do šatny k odchodu.

 

Rodič nevchází do budovy školy, čeká na žáka venku!

 

Žáky, kteří odchází samostatně, paní vychovatelka uvolňuje na základě řádně vyplněného záznamu o docházce, který je součástí přihlášky do ŠD. Každá jiná změna musí být doložena písemnou omluvenkou rodičů (zákonných zástupců) v deníčku nebo na uvolňovacím lístku.

Žáka nelze z bezpečnostních důvodů uvolňovat na základě telefonátu, SMS nebo ústního vzkazu.

 

Poplatky za školní družinu:

  • Poplatek za školní rok je 500 Kč a je jednotný. Platí se převodem z běžného účtu na účet školy: 162936565/0600, do zprávy pro příjemce uvádějte ŠD jméno a příjmení dítěte (vzor: ŠD Jan Novák).

  • První platbu je potřeba uhradit do konce září 200 Kč a to za období 9. – 12. 2021.

  • Druhou platbu do konce ledna 300 Kč a to za období 1. – 6. 2022                       

 

Vybrané prostředky slouží k nákupu výtvarného materiálu (papíry, pastelky, barvy, fixy, lepidla, nůžky, barevné papíry,…), hraček, her a výlety pro žáky přihlášené do školní družiny.

 

V průběhu měsíce září se žáci mohou přihlásit do zájmových kroužků. Pokud bude Vaše dítě navštěvovat kroužek, který probíhá v rámci školy, není třeba o této změně školní družinářku informovat (informace o odchodu a příchodu si předáme v rámci školy) a dítě bude do kroužku odváděno příslušným vedoucím kroužku.

 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Za vychovatelky školní družiny

Lucie Pernicová

Školní vzdělávací program pro školní družinu - platnost od 4. 1. 2022

 

Vnitřní řád školní družiny - platnost od 4. 1. 2022

 

Uvolňovací lístek (.pdf)

 

Uvolňovací lístek

 

Celoroční plán ŠD - I. oddělení

 

Celoroční plán školní družiny - II. oddělení