Jdi na obsah Jdi na menu

Školní družina

Aktuální informace

 

Celoroční plán ŠD 2023/2024.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ředitel školy stanovil úplatu ve školní družině pro školní rok 2023/2024 takto:

 

 • Pravidelná docházka                                                                    100 Kč měsíčně

 

 • Čekání na činnost v zájmovém kroužku max. 2x týdně                20 Kč měsíčně

 

 

Úplata ve školní družině je stanovena následující směrnicí.

 

Stanovení úplaty ve školní družině - platnost od 1. 9. 2022

 

V Lipovci dne 30. 6. 2023

 

Mgr. Tomáš Vintr, ředitel školy, v. r.

 

O školní družině

 

Milí rodiče,

 

školní družina slouží k výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování.

 

Hlavní cíle školní družiny jsou: rozvoj dětí, učení, poznávání, osvojování si základů a hodnot, získávání samostatnosti a schopnosti projevovat se jako svobodná osobnost. V neposlední řadě nám jde o to, aby se děti ve školní družině cítily dobře, a aby byly spokojené.

 

Při plánování zájmových činností vycházíme ze ŠVP školní družiny. Spolupracujeme s třídními učiteli dětí. Současně je naší snahou děti nepřetěžovat a umožnit jim odpočinek po vyučování. Respektujeme individuální zvláštnosti, věk a potřeby dětí. Vedeme je ke smysluplnému využívání volného času. Důraz klademe na spontánní činnost.

 

Máme dvě moderně vybavená oddělení s celkovou kapacitou 55 dětí:

 • I. oddělení: vychovatelka Lucie Pernicová (tel. 737 437 342)   1. a 2. ročník

 • II. oddělení: vychovatelka Bc. Lucie Pernicová (tel. 797 603 581) 3., 4. a 5. ročník

 

Do školní družiny jsou přijímáni přednostně žáci 1. a 2. ročníku, dojíždějící do školy z okolních obcí, a dále pak pracují-li oba dva rodiče nebo jejich zákonní zástupci. O přijetí či vyloučení žáků rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.Provoz školní družiny:

Ranní školní družina v době od 6:30 do 7:40.


Odpolední školní družina v době I. oddělení

PO 11:30 - 16:00

ÚT 11:30 - 16:00

ST 11:30 - 16:00

ČT 11:30 - 16:00

PÁ 11:30 - 15:40

 

Odpolední školní družina v době II. oddělení

PO 12:25 - 16:35

ÚT 11:30 - 16:00

ST 11:30 - 16:00

ČT 11:30 - 16:00

PÁ 11:30 - 16:00

 

Ranní družina:

Po – PÁ         6:30 – 7:40 obě oddělení

Všichni žáci, kteří přijdou do školy dříve než 7:40, čekají na přesun do třídy ve školní družině a to bez ohledu, jestli je žák přihlášen či nikoli!

Do třídy odchází všichni až 7:40, dříve to nebude možné.

 

Do školní družiny musí být přihlášen i žák čekající na kroužek. Pokud nebude přihlášen, není možné, aby navštěvoval školní družinu. Po vyučování a do školy se vrací až v čas kroužku.

 

Vyzvedávání dětí ze školní družiny:

Děti je možné vyzvedávat po obědě do 13:30 nebo po 15:00. V zájmu plynulého průběhu činností ve ŠD vás velmi žádáme o dodržení těchto časů, jelikož v době od 13:30 do 15:00 v družině probíhají aktivity dle tematického plánu ŠVP, skupinové činnosti, besedy atd., nebo jsme s dětmi venku, a to i mimo areál školy. Z důvodu trávení času venku prosíme o uložení náhradního oblečení a vhodné obuvi v šatně.

Rodič, nebo osoba vyzvedávající dítě ze školní družiny, přijde ke vchodu do budovy I. stupně, který je umístěn ve dvoře školy. Zde je po levé straně umístěn videotelefonm s názvy tlačítek: I. oddělení a II. oddělení. Na zařízení je kamera, která zobrazuje příchozího, a tak má paní vychovatelka přehled, komu dítě ke vchodu posílá, zvyšuje to bezpečnost dětí. Toto zařízení nepořizuje žádný záznam.

 

Rodič nevchází do budovy školy, čeká na žáka venku!

 

Žáky, kteří odchází samostatně, paní vychovatelka uvolňuje na základě řádně vyplněného záznamu o docházce, který je součástí přihlášky do ŠD. Každá jiná změna musí být doložena písemnou omluvenkou rodičů (zákonných zástupců) v deníčku nebo na uvolňovacím lístku.

Žáka nelze z bezpečnostních důvodů uvolňovat na základě telefonátu, SMS nebo ústního vzkazu.

 

Poplatky za školní družinu:

 • Poplatek za školní rok:
  A) Pravidelná docházka 1 000 Kč
  B) Čekání na činnost v zájmovém kroužku max. 2x týdně 200 Kč

 • Platí se převodem z běžného účtu na účet školy: 162936565/0600, do zprávy pro příjemce uvádějte ŠD jméno a příjmení dítěte (vzor: ŠD Jan Novák).

 • První platbu je potřeba uhradit do konce září 400 Kč (80 Kč) a to za období 9. – 12. 2022.

 • Druhou platbu do konce ledna 600 Kč (120 Kč) a to za období 1. – 6. 2023.                       

 

Vybrané prostředky slouží k nákupu výtvarného materiálu (papíry, pastelky, barvy, fixy, lepidla, nůžky, barevné papíry,…), hraček, her a výlety pro žáky přihlášené do školní družiny.

 

V průběhu měsíce září se žáci mohou přihlásit do zájmových kroužků. Pokud bude Vaše dítě navštěvovat kroužek, který probíhá v rámci školy, není třeba o této změně vychovatelku školní družiny informovat (informace o odchodu a příchodu si předáme v rámci školy) a dítě bude do kroužku odváděno příslušným vedoucím kroužku.

 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Za vychovatelky školní družiny

Lucie Pernicová a Bc. Lucie Pernicová

 

Školní vzdělávací program pro školní družinu - platnost od 4. 1. 2022

 

Vnitřní řád školní družiny - platnost od 4. 1. 2022

 

Stanovení úplaty ve školní družině - platnost od 1. 9. 2022

 

Uvolňovací lístek (.pdf)

 

Uvolňovací lístek

 

 

 

 

 

Příspěvky

Přijímací zkoušky 2023/2024

10. 9. 2021

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Školní družina