Jdi na obsah Jdi na menu

Konec projektu "EU peníze školám"

11. 11. 2014

Projekt   EU  peníze  školám   na  naší  škole  již  skončil 

 

Již dříve jsme informovali  o tom, že  také naše škola  ZŠ a MŠ Lipovec  se jako všechny ostatní  mimopražské  školy  zapojila do výzvy  MŠMT , která  probíhala  pod  názvem  EU  peníze  školám.

Tato výzva  byla realizována v rámci  Operačního  programu  Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost (OP VK) a jejím  cílem bylo zjednodušit mimopražským základním školám získávání evropských dotací. Každá  škola  si  v  rámci  tohoto  projektu  mohla  požádat  o  zhruba  milionovou dotaci , jejíž přesná výše byla závislá na počtu  žáků dané školy. Pro naši školu byla výše schválené dotace 906 271 Kč.

Tento  projekt  byl  na naší  škole  zahájen  1. 2. 2011 a skončil po 30 měsících dne  31.7.2013.

Projekt  EU peníze školám se týkal mnoha oblastí  školního základního vzdělávání - vybavení školy školními pomůckami a potřebami, vzdělávání pedagogických  pracovníků, individualizace výuky, tvorba vzdělávacích materiálů  pro žáky a primární prevence žáků.

 

 Z projektu bylo zakoupeno pro naše žáky a učitele  mnoho pomůcek, na které se v běžném provozu nedostává – 15 monitorů a dva PC do počítačové učebny, 3  tiskárny s kopírkou, 9  notebooků pro pedagogy, fotoaparát, DVD přehrávač, diaprojektor a příslušenství k němu, preparační sady  a mikroskopy pro výuku přírodopisu, kahany, modely do chemie, ochranné brýle a ochranný štít na pokusy, měřící přístroje a digitální váha, tabulová kružítka a pravítka, klávesy, slovníky, učebnice, mixéry, mapy a navigace do zeměpisu a velká sada nástěnných obrazů do přírodopisu. Jsou to všechno velice potřebné pomůcky,které  bychom bez tohoto projektu nemohli zakoupit hned  a všechny současně, neboť  nám to naše finanční  situace bohužel neumožňuje.

 

Z  peněz  tohoto projektu bylo zaplaceno také vzdělávání   pedagogických pracovníků – naši  učitelé se zúčastnili více než 15 vzdělávacích akcí z mnoha oborů – český jazyk, matematika, přírodní vědy. Nově takto získané poznatky využili ve svých vyučovacích hodinách i při tvorbě vzdělávacích materiálů pro svoje žáky. A dá se říci, že právě tvorba  a potom i ověřování v praxi těchto vzdělávacích materiálů pro výuku českého jazyka, matematiky, informatiky, přírodopisu, zeměpisu, fyziky, chemie, předmětu člověk a jeho svět, hudební výchovy a finanční  gramotnosti bylo nejobsáhlejší částí projektu na naší škole. Do jejich tvorby se zapojilo 9 našich učitelů, výsledkem jejichž práce bylo celkem vzniklých 19 sad obsahujících 636 ( ! ) hotových  učebních vzdělávacích  materiálů. A tyto vzniklé materiály jsou opravdu různorodé – pracovní  listy, písemné práce, laboratorní práce, testy, doplňovačky, křížovky, . . . . . . .Některé z nich jsou propojeny s prací na interaktivní tabuli, jiné zase s prací na PC, mnoho z nich má jako doplněk vizuální nebo hudební či obrazové přílohy. Díky těmto materiálům proběhlo na naší škole mnoho opravdu zajímavých vyučovacích hodin v nejrůznějších formách – skupinové práce, práce ve dvojicích, pokusy, laboratorní práce, hledání a zpracování informací, samostatné práce podle pokynů a instrukcí, práce s textem či ukázkou apod……………Opravdu nejde určit, co se nejvíce povedlo, v každém případě došlo k dalšímu zkvalitnění  a zpestření  výuky našich dětí.

 

Co se týká individualizace výuky, ta se uskutečnila ve 3 předmětech. Pro žáky 2. a 3. ročníku, kteří mají speciální potřeby a  vyžadují  individuální péči v českém jazyce, byl nově zaveden předmět Český jazyk jinak. Pro výuku předmětů Cvičení z matematiky a Cvičení z českého jazyka v 9. ročníku bylo  přikročeno k rozdělení žáků na dvě skupiny, díky čemuž je možný bližší individuální přístup k jednotlivým žákům a také lepší  práce se žáky s ohledem na jejich další  studium či uplatnění.

 

Poslední  součástí  projektu byl program na podporu primární prevence u žáků, který u nás proběhl na podzim 2011. Naše škola se spojila s organizací Podané ruce v Brně, která mimo jiné připravuje pro různé typy škol primární preventivní programy pro žáky.  V naší škole jsme do tohoto programu zapojili žáky 6. – 9. ročníku a každá třída prošla osmihodinovým blokem . Zaměření bloků bylo opravdu pestré – prevence kouření a alkoholu, kyberšikana, vztahy a chování ve třídě, poruchy příjmu potravy. Bylo by určitě vhodné  takové aktivity zařazovat do výuky častěji, bohužel se ale nejedná o bezplatnou službu, takže jejich zařazení do akcí školy musíme vždy velmi zvážit. Proto jsme velice rádi využili možnost tento program zařadit  do  projektu EU peníze školám, zaplatit ho z tohoto projektu  a zajistit tak pro žáky  celý  blok primární  prevence zdarma.

 

Celý projekt, který  jsme již zdárně ukončili ( i schválením všech materiálů ministerstvem ) byl značně náročný, ale hlavně velice přínosný nejen pro žáky, ale i pro pedagogy. Umožnil nám pořídit spoustu věcí a zařídit hodně akcí, na které bychom normálně nedosáhli pro nedostatek financí. Také bylo zhotoveno obrovské množství nejrůznějších materiálů do vyučovacích hodin, které žákům zpestří výuku, pomohou učitelům i žákům a budou využívány i v mnoha dalších letech. 

                     Mgr. Hana Buchtová, manager projektu