Jdi na obsah Jdi na menu

Ukončení projektu II

11. 10. 2021

Ukončení  projektu  Podpora  vzdělávání  žáků II  ( Šablony II )

Základní škola a Mateřská škola Lipovec se jako většina škol v republice zapojila do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro MŠ a ZŠ, který vyhlásilo MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tento projekt je již několikátý v pořadí ( Peníze EU do škol, Šablony I  a dává jedinečnou příležitost školám, jak získat finance na další práci a aktivity pro žáky a pedagogy.

Dne 1. 8. 2019 jsme zahájili realizaci tohoto projektu na naší škole a ukončení všech aktivit v rámci projektu bylo 31. 7. 2021.

Projekt byl zaměřen zejména na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, spolupráci s rodiči dětí a žáků, spolupráci pedagogů při přípravách a při výuce, na zapojení odborníků z praxe do výuky, na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, polytechnické výchovy, projektového vyučování a výuky cizích jazyků, podporu výuky žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím doučování a na realizaci klubů zábavné logiky a deskových her na škole.

Projekt na naší škole jsme nazvali  Podpora vzdělávání žáků II a byla v něm  zapojena naše mateřská i základní škola  a téměř všichni pedagogové. Byl realizován tak, že se jeho aktivity týkaly všech tříd, všech dětí a žáků na naší škole, většina z nich byla zapojena i vícekrát. Probíhal téměř ve všech předmětech.

V mateřské škole jsme uskutečnili v rámci projektu několik setkání s rodiči a  hlavně jsme se soustředili na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Naše paní učitelky se zúčastnily  vzdělávacích kurzů zaměřených hlavně na osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů, matematickou a čtenářskou pregramotnost, inkluzi a polytechnické  vzdělávání v MŠ. Všechny získané poznatky byly velmi kladně hodnoceny a byly  postupně uplatňovány v praxi. Jsou  přínosem nejen pro naše učitelky, ale hlavně pro děti. Velké nadšení vyvolalo zařazení mnoha projektových dnů a výuky s odborníkem, kdy lidé z praxe přímo ve výuce spolupracovali s učitelkami a dětmi.

V základní škole proběhlo také vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu mnoha hodin. Učitelé absolvovali vzdělávání na téma inkluze ( 2x vzdělávání pro celou sborovnu ),  čtenářská  a matematická gramotnost, polytechnická a projektová výuka, cizí jazyky, karierní poradenství, osobnostně sociální rozvoj.  Hodně jsme se věnovali přímé práci se žáky – bylo odučeno  téměř 200 hodin doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem, proběhlo několik  klubů deskových her a logiky. Dále ve velké míře učitelé spolupracovali při přípravách na vyučovací hodiny a v různých formách spolupráce a reflexe -  uplatňovali metody CLIL, tandem a různé formy společné spolupráce, reflexe, analýzy, autoevaluace a vytvářeli portfolia. Tak jako v MŠ, tak i v ZŠ probíhaly projektové dny  – odborníci z řad veřejnosti ve škole se žáky pracovali přímo ve výuce, která byla zaměřená např. na zdraví a zdravou výživu a byliny, 1.pomoc, výrobu potravin, práci PČR, lékárenství, cestování, sociální sítě a internet, …Také se podařilo uskutečnit dokonce 3 velké mnohahodinové bloky s odborníky z praxe, kdy žáci opravdu na vlastní kůži prožívali propojení výuky s praxí a běžným životem.

 

 

Na rozdíl od projektu minulého byl tento mnohem náročnější. Nejen, že jsme měli mnohem více aktivit a mnoho z nich byly aktivity a činnosti nové, ale hlavně projekt se uskutečňoval v době, kdy došlo 2x k dlouhodobému uzavření škol kvůli Covidu.  Měli jsme tedy opravdu moc ztížené podmínky, hlavně časové, ve kterých jsme projekt realizovali. Mnohá školení                      a vzdělávání proto probíhala formou webinářů a termíny všech aktivit museli pedagogové často hodně měnit, posouvat, upravovat a potom dohánět. Chtělo to hodně akčnosti, pohotovosti, předvídavosti, plánování a flexibility, což ovšem všichni dokázali a zvládli na jedničku.

Chtěla bych poděkovat všem pedagogickým pracovníkům naší základní i mateřské školy za účast a zapojení se do tohoto projektu. V náročné době a těžkých podmínkách při zvládání výuky ( prezenční, distanční, online i rotační) je plnění aktivit projektu stálo nemálo sil a hodně času. Výstupy ze všech aktivit jsou ale přínosem nejen pro ně samotné, ale hlavně pro naše děti a žáky, a určitě budou mít pozitivní vliv na naši další práci a výsledky našich žáků.

 

                                                                             Mgr. Hana Buchtová, hlavní koordinátor projektu